top of page
關於使用琴室
關於套票及月費
關於預約

關於預約

Q1. 可否預約30分鐘/1.5小時?
A1. 可以,
每時段30分鐘為1節。連續揀選時段即可預約多個時段,不同琴室、不同日期均可一次過預約。
(例:揀選12:00即代表12:00-12:30,如想預約1.5小時則需要揀選12:00、12:30及13:00,代表12:00-13:30。)

Q2. 有何付款方式?
A2.
可以
信用卡、Apple Pay、Google Pay、PayMe、支付寶Alipay付款,即時確認預約,無須等候批核;亦可經銀行轉帳、轉數快FPS付款,需經人手批核,請耐心等候。

Q3. 可否親身到琴室以現金付款?
A3.
只接受網上付款,請參閱上題之付款方式。

Q4. 預約後如未有及時付款會怎樣?
A4. 所有預約如未有及時付款,
預約系統不會為未付款之預約預留時段,揀選之時段有機會已被其他使用者預約。可於練琴易App內查看預約狀態,如顯示預約失敗請重新預約,揀選其他日期、時段或琴室。

Q5. 可否即時預約?(例:預約1小時後之時段)
A5. 於練琴易App內成功揀選時段就可以,
請揀選即時確認預約之付款方式(例:信用卡、Google Pay、Apple Pay、PayMe、支付寶Alipay)。如揀選非即時確認預約之付款方式(例:銀行轉帳、轉數快FPS),需經人手批核,未必可以於預約時段開始前完成批核。如預約即日深夜及早晨時段(例:22:00-10:00),亦請揀選即時確認預約之付款方式或提早預約。

Q6. 取消預約可否退款?
A6.
所有練琴易服務不設退款。

Q7. 可否更改預約?
A7. 所有預約可於
預約時段2小時前自行經練琴易App免費更改1次,再次更改預約或即日2小時內更改預約,系統將收取手續費。
(例:已預約5月6日長沙灣琴室12:00-13:00,可於5月6日10:00前免費更改1次;如更改第2次或於10:00後更改則須付手續費。)

Q8. 可否經WhatsApp預約?
A8. 只可經練琴易App預約時段及購買套票/月費。

Q9. 可否打電話查詢?
A9. 只接受WhatsApp查詢,如有需要請WhatsApp 6345 2137聯絡客服。

Q10. 可否先參觀琴室?
A10. 不設參觀,建議先查看琴室相片或預約1節作體驗。

Q11. 琴
室位置在哪裏?
A11. 目前荔枝角、長沙灣、葵興、荃灣、元朗、屯門、旺角、
紅磡、鑽石山、觀塘、火炭、石門、黃竹坑、灣仔及鰂魚涌均設有琴室,請參閱琴室資訊。

Q12. 為何網頁上琴室地址只有大廈名稱,沒有詳細地址?
A12. 成功預約及付款後將可於練琴易App內查看琴室詳細地址及門鎖密碼。
關於使用琴室

Q1. 可否教學?

A1. 可以作練習、教學及工作用途。

Q2. 可否有他人陪同?
A2. 可以,琴室使用人數不設上限,請參閱琴室之可容納人數。
唯預約者本人必須為琴室之使用者之一,並須於所預約之時段在場。

Q3. 如已預約琴室,但到達後發現琴室正有人使用,應該怎樣做?
A3. 請禮貌地敲門告知對方你已預約琴室並請對方離開。不建議只在門外等待對方離開,如對方遲於你之預約時段離開亦
將不作補時

Q4. (承上)如對方表示自己亦已預約琴室,應該怎樣做?
A4. 可請對方出示練琴易App內之預約詳情互相核對琴室地點、日期及時段。使用琴室期間,
使用者或須出示練琴易App內之預約詳情以供查核。通常其中一方使用者會預約錯誤時段或使用錯誤琴室,如發現預約詳情完全相同,請即WhatsApp 6345 2137聯絡客服。
(例:A使用者已預約5月6日火炭琴室Room K 13:00-14:00,但到達後發現B使用者正在使用琴室,對方表示自己亦已預約琴室,
i.
錯誤琴室:B使用者預約之地點實際為火炭琴室Room Y,錯誤使用Room K;
ii.
錯誤日期:A使用者預約之日期實際為5月5日,誤以為自己預約5月6日;
iii.
錯誤時段:B使用者預約之時段實際為01:00-02:00,錯誤預約凌晨時段。)

Q5. 預約時段結束後,往後時段並無其他使用者預約,可否繼續使用?
A5.
預約時段結束後,使用者必須離開琴室。如想繼續使用琴室,請再次預約。如非月費使用者,超時使用必須補回款項本琴室有權根據超時使用之時間收費﹑扣除時數或暫停帳戶而不作通知

Q6. 遲到可否補時?
A6. 使用琴室時間由預約時段開始計算,
使用者遲到將不作補時。預約時段結束後,使用者必須離開琴室。如想繼續使用琴室,請再次預約。如非月費使用者,超時使用必須補回款項本琴室有權根據超時使用之時間收費﹑扣除時數或暫停帳戶而不作通知

Q7. 琴室內有否閉路電視監控?
A7.
琴室設24小時閉路電視監控如未成功付款而擅自使用琴室,一經發現,送官究治

Q8. 有否職員在場?
A8. 琴室為自助形式,不設職員,唯琴室設24小時閉路電視監控。

Q9. 可否錄音錄影?
A9. 可以,但建議先預約
1節作體驗,合適才連續預約作錄音錄影。琴室並非為專為錄音錄影而設,如遇上任何情況影響錄音錄影,本琴室恕不負責。

Q10. 有否提供器材租借服務?
A10. 目前未有提供器材租借服務。

Q11. 可否打開琴蓋或移動鋼琴?
A11. 琴室設24小時閉路電視監控,
請勿擅自打開琴蓋或移動鋼琴如有任何損壞,須賠償十萬元正,本琴室保留追究權利。

Q12. 是否需要脫鞋?
A12. 使用琴室
必須脫鞋,琴室內已鋪設地氈及提供鞋架。

Q13. 可否於琴室內飲食?
A13.
琴室內嚴禁飲食,一經發現將收取清潔費$500,本公司保留追究權利。

Q14. 是否需要自行清理所有垃圾?
A14.
必須自行清理所有垃圾,嚴禁亂拋垃圾,一經發現將收取清潔費$500,本公司保留追究權利。

 

Q15. 可否自行清潔鋼琴?

A15. 建議使用琴室前後清潔雙手。琴室已安排定期清潔,請勿使用酒精或消毒液擦拭鋼琴,以免對鋼琴表面造成損害。如有任何損壞,須賠償十萬元正,本琴室保留追究權利。
 

Q16. 是否需要關燈及冷氣?
A16. 離開琴室前
務必關燈及冷氣,並確保已完全關上琴室房門。

Q17. 如發現可能遺漏物品在琴室應該怎麼做?
A17. 離開琴室前,請確保帶走所有私人物品。因個人疏忽而引致財物損失,本琴室恕不負責。

Q18. 可否借走琴室設施及用品?
A18. 琴室設施及用品只供琴室內使用,請勿帶走琴室任何物品。


Q19. 如天文台發出天氣警告及信號?
A19. 颱風或惡劣天氣下,本琴室
照常開放。如因天氣影響而需要更改預約,請提早於App內自行更改。關於套票及月費

Q1. 甚麼是套票?
A1. 套票可以更優惠之價錢預約琴室,
$780可享10小時時數,每時段30分鐘為1節,即最多可分開20次預約,不包括walk-in。使用時數預約時段可即時確認預約,無須等候批核。必須於有效期內使用完畢,逾期作廢。

Q2. 甚麼是月費?
A2. 月費包括2部份:
i.
無限walk-in。於全線琴室未被預約之時段無須預約即可walk-in使用,先到先得,不限時長,可無限任用直至該時段已被預約,須讓出琴室予已預約之使用者。
(例1:成功walk-in使用琴室後,往後時段並無其他使用者預約,可以一直使用琴室,不限時長。期間如有其他月費使用者前往同一琴室則須耐心等候。)
(例2:到達琴室後如發現已有其他月費使用者正walk-in使用琴室,可以禮貌地詢問對方何時離開並耐心等候;可以立即使用時數或額外以時租方式預約琴室;亦可以嘗試前往其他琴室。)
ii.
預約時數。可於月費有效期內預約全線琴室,確保該時段有琴室使用。其後時段可繼續以walk-in形式使用琴室。使用時數預約時段可即時確認預約,無須等候批核。必須於有效期內使用完畢,逾期作廢。
(例3:
$700可享4小時時數,每時段30分鐘為1節,即最多可分開8次預約。預約時段結束後亦可繼續以walk-in形式使用琴室。
(例4:
$1080可享15小時時數,每時段30分鐘為1節,即最多可分開30次預約。預約時段結束後亦可繼續以walk-in形式使用琴室。

Q3. 套票/月費從何時開始起計?
A3. 購買後將會
即日開始有效期30日,每次購買均會繼續增加30日,預約時數亦會繼續累積。
(例:5月6日購買第1個套票,到期日為6月4日,有10小時時數;5月7日再購買第2個套票,到期日將為7月4日,有20小時時數。)

Q4. 何時可以開始使用時數?
A4. 購買套票/月費後即可使用。

Q5. 甚麼時段最多月費使用者walk-in使用琴室?
A5. 平日晚上及星期六日之時段使用率較高,購買月費前請先衡量自己之使用時段。如想確保每次均有琴室使用,建議購買套票。

Q6. 如何得知琴室是否正被使用中?
A6. 可於練琴易App內套票/月費頁面查看琴室最近登記時間,唯只供參考,不確保完全反映實際使用情況。如想確保每次均有琴室使用,建議購買套票。

Q7. 月費之預約時數是否每日或每星期有4小時?
A7. 不是,每個月費總共包括4小時
,使用完畢後只可walk-in或額外以時租方式預約琴室。如想確保每次均有琴室使用,建議購買套票。

Q8. 可否和他人共用套票/月費?
Q8.
每個帳戶僅供1人使用,如發現有多位使用者共用1個帳戶,本琴室有權封鎖該帳戶而不設退款。

bottom of page